[1]
ورنت آ., آذرپناه س., و مکتوم م., «هرمنوتیک و هرمنوتیک عینی», ٰژورنال ایران آکادمیا, ش 8, صص 52–76, اکتبر 2021.