[1]
یوسفی ه., «اکنونیت روشنگری، امکان نقد در گفتمان‌های فلسفی مدرن », ٰژورنال ایران آکادمیا, ش 8, اکتبر 2021.