[1]
منتظری ا., «تاریخ تحول مفهوم ایدئولوژی در ایران پس از انقلاب », ٰژورنال ایران آکادمیا, ش 8, صص 26–37, اکتبر 2021.