[1]
ربانی ن., «نقد یا نفی ایدئولوژی », ٰژورنال ایران آکادمیا, ش 8, صص 16–25, اکتبر 2021.