سلیمانی ک. (2021) «‘فرهنگ زارکی موکریان’ و سنت واژه‌نامه‌نویسی », ژورنال ایران آکادمیا, (7), صص 54–66. قابل دسترس در: https://journals.iranacademia.com/IAJ/article/view/20 (دسترسی: 22 فوریه 2024).