فراهانی ع. (2021) «رابطه وجود نابرابری و عدم تحقق آزادی در جامعه از نظر روسو», ژورنال ایران آکادمیا, (7), صص 32–40. قابل دسترس در: https://journals.iranacademia.com/IAJ/article/view/19 (دسترسی: 3 مارس 2024).