عمران ا. و معینی م. ر. . (2021) «اقتصاد سیاسی امر دنیوی و امر اخروی: سفر جذاب جنید جمشید و بازار برندهای حلال », ژورنال ایران آکادمیا, (7), صص 42–53. قابل دسترس در: https://journals.iranacademia.com/IAJ/article/view/18 (دسترسی: 22 فوریه 2024).