عباسی ب. (2021) «مقایسه قرارداد سلطه در نزد توماس هابز و قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو», ژورنال ایران آکادمیا, (7), صص 20–31. قابل دسترس در: https://journals.iranacademia.com/IAJ/article/view/17 (دسترسی: 3 مارس 2024).