ابراهیمی ب. (2021) «موقعیت اندیشه‌های چزاره بکاریا در میان اندیشه‌های مربوط به حقوق مالکیت و حقوق کیفری», ژورنال ایران آکادمیا, (7), صص 8–19. قابل دسترس در: https://journals.iranacademia.com/IAJ/article/view/16 (دسترسی: 3 مارس 2024).