خاکی‌نژاد ر. (2021) «درک اندیشه انتقادی در پرتو نسبت نقد با عصر جدید», ژورنال ایران آکادمیا, (8), صص 8–15. قابل دسترس در: https://journals.iranacademia.com/IAJ/article/view/125 (دسترسی: 8 دسامبر 2022).