میری آشتیانی ه. (2021) «آثار و اندیشه‌های هوشنگ پورکریم», ژورنال ایران آکادمیا, (8). قابل دسترس در: https://journals.iranacademia.com/IAJ/article/view/124 (دسترسی: 8 دسامبر 2022).