رحمانی تهرانی م. (2021) «بررسی نقش شبکه اجتماعی اینستاگرام در آگاهی‌بخشی جنسیتی», ژورنال ایران آکادمیا, (8), صص 152–177. قابل دسترس در: https://journals.iranacademia.com/IAJ/article/view/123 (دسترسی: 26 ژانویه 2022).