سلیمانی ک. و اسعدی ب. (2021) «تاثیر ناسیونالیسم و استعمار بر اسلام‌گرایی», ژورنال ایران آکادمیا, (8), صص 88–117. قابل دسترس در: https://journals.iranacademia.com/IAJ/article/view/121 (دسترسی: 22 سپتامبر 2023).