رضایی ع. (2021) «اسلامیسم، جنبشی جماعت‌گرا», ژورنال ایران آکادمیا, (8), صص 78–87. قابل دسترس در: https://journals.iranacademia.com/IAJ/article/view/120 (دسترسی: 22 فوریه 2024).