ورنت آ., آذرپناه س. و مکتوم م. (2021) «هرمنوتیک و هرمنوتیک عینی», ژورنال ایران آکادمیا, (8), صص 52–76. قابل دسترس در: https://journals.iranacademia.com/IAJ/article/view/119 (دسترسی: 22 فوریه 2024).