یوسفی ه. (2021) «اکنونیت روشنگری، امکان نقد در گفتمان‌های فلسفی مدرن », ژورنال ایران آکادمیا, (8). قابل دسترس در: https://journals.iranacademia.com/IAJ/article/view/118 (دسترسی: 8 دسامبر 2022).