منتظری ا. (2021) «تاریخ تحول مفهوم ایدئولوژی در ایران پس از انقلاب », ژورنال ایران آکادمیا, (8), صص 26–37. قابل دسترس در: https://journals.iranacademia.com/IAJ/article/view/117 (دسترسی: 8 دسامبر 2022).