ربانی ن. (2021) «نقد یا نفی ایدئولوژی », ژورنال ایران آکادمیا, (8), صص 16–25. قابل دسترس در: https://journals.iranacademia.com/IAJ/article/view/116 (دسترسی: 6 ژوئیه 2022).