فراهانی عماد. 2021. «رابطه وجود نابرابری و عدم تحقق آزادی در جامعه از نظر روسو». ژورنال ایران آکادمیا, ش 7 (آوریل):32-40. https://journals.iranacademia.com/IAJ/article/view/19.