عمران انعم, و معینی محمد رضا. 2021. «اقتصاد سیاسی امر دنیوی و امر اخروی: سفر جذاب جنید جمشید و بازار برندهای حلال». ژورنال ایران آکادمیا, ش 7 (آوریل):42-53. https://journals.iranacademia.com/IAJ/article/view/18.