عباسی بهار. 2021. «مقایسه قرارداد سلطه در نزد توماس هابز و قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو». ژورنال ایران آکادمیا, ش 7 (آوریل):20-31. https://journals.iranacademia.com/IAJ/article/view/17.