ابراهیمی بهمن. 2021. «موقعیت اندیشه‌های چزاره بکاریا در میان اندیشه‌های مربوط به حقوق مالکیت و حقوق کیفری». ژورنال ایران آکادمیا, ش 7 (آوریل):8-19. https://journals.iranacademia.com/IAJ/article/view/16.