خاکی‌نژاد ریحانه. 2021. «درک اندیشه انتقادی در پرتو نسبت نقد با عصر جدید». ژورنال ایران آکادمیا, ش 8 (اکتبر):8-15. https://journals.iranacademia.com/IAJ/article/view/125.