میری آشتیانی هادی. 2021. «آثار و اندیشه‌های هوشنگ پورکریم». ژورنال ایران آکادمیا, ش 8 (اکتبر). https://journals.iranacademia.com/IAJ/article/view/124.