رحمانی تهرانی مریم. 2021. «بررسی نقش شبکه اجتماعی اینستاگرام در آگاهی‌بخشی جنسیتی». ژورنال ایران آکادمیا, ش 8 (اکتبر):152-77. https://journals.iranacademia.com/IAJ/article/view/123.