سلیمانی کمال, و اسعدی به‌ڕۆژ. 2021. «تاثیر ناسیونالیسم و استعمار بر اسلام‌گرایی». ژورنال ایران آکادمیا, ش 8 (اکتبر):88-117. https://journals.iranacademia.com/IAJ/article/view/121.