ورنت آندریاس, آذرپناه سایه, و مکتوم مائده. 2021. «هرمنوتیک و هرمنوتیک عینی». ژورنال ایران آکادمیا, ش 8 (اکتبر):52-76. https://journals.iranacademia.com/IAJ/article/view/119.