یوسفی هاوری. 2021. «اکنونیت روشنگری، امکان نقد در گفتمان‌های فلسفی مدرن». ژورنال ایران آکادمیا, ش 8 (اکتبر). https://journals.iranacademia.com/IAJ/article/view/118.