منتظری امید. 2021. «تاریخ تحول مفهوم ایدئولوژی در ایران پس از انقلاب». ژورنال ایران آکادمیا, ش 8 (اکتبر):26-37. https://journals.iranacademia.com/IAJ/article/view/117.