ربانی نسترن. 2021. «نقد یا نفی ایدئولوژی». ژورنال ایران آکادمیا, ش 8 (اکتبر):16-25. https://journals.iranacademia.com/IAJ/article/view/116.