فراهانی ع. رابطه وجود نابرابری و عدم تحقق آزادی در جامعه از نظر روسو. ژورنال ایران آکادمیا, [S. l.], n. 7, p. 32–40, 2021. Disponível em: https://journals.iranacademia.com/IAJ/article/view/19. Acesso em: 3 مارس. 2024.