عباسی ب. مقایسه قرارداد سلطه در نزد توماس هابز و قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو. ژورنال ایران آکادمیا, [S. l.], n. 7, p. 20–31, 2021. Disponível em: https://journals.iranacademia.com/IAJ/article/view/17. Acesso em: 3 مارس. 2024.