خاکی‌نژاد ر. درک اندیشه انتقادی در پرتو نسبت نقد با عصر جدید. ژورنال ایران آکادمیا, [S. l.], n. 8, p. 8–15, 2021. Disponível em: https://journals.iranacademia.com/IAJ/article/view/125. Acesso em: 8 دسامبر. 2022.