منتظری ا. تاریخ تحول مفهوم ایدئولوژی در ایران پس از انقلاب . ژورنال ایران آکادمیا, [S. l.], n. 8, p. 26–37, 2021. Disponível em: https://journals.iranacademia.com/IAJ/article/view/117. Acesso em: 8 دسامبر. 2022.