ربانی ن. نقد یا نفی ایدئولوژی . ژورنال ایران آکادمیا, [S. l.], n. 8, p. 16–25, 2021. Disponível em: https://journals.iranacademia.com/IAJ/article/view/116. Acesso em: 6 ژوئیه. 2022.