فراهانی ع. (2021). رابطه وجود نابرابری و عدم تحقق آزادی در جامعه از نظر روسو. ژورنال ایران آکادمیا, (7), 32–40. بازیابی شده از https://journals.iranacademia.com/IAJ/article/view/19