عباسی ب. (2021). مقایسه قرارداد سلطه در نزد توماس هابز و قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو. ژورنال ایران آکادمیا, (7), 20–31. بازیابی شده از https://journals.iranacademia.com/IAJ/article/view/17