ورنت آ., آذرپناه س., & مکتوم م. (2021). هرمنوتیک و هرمنوتیک عینی. ژورنال ایران آکادمیا, (8), 52–76. بازیابی شده از https://journals.iranacademia.com/IAJ/article/view/119