یوسفی ه. (2021). اکنونیت روشنگری، امکان نقد در گفتمان‌های فلسفی مدرن . ژورنال ایران آکادمیا, (8). بازیابی شده از https://journals.iranacademia.com/IAJ/article/view/118