منتظری ا. (2021). تاریخ تحول مفهوم ایدئولوژی در ایران پس از انقلاب . ژورنال ایران آکادمیا, (8), 26–37. بازیابی شده از https://journals.iranacademia.com/IAJ/article/view/117