ربانی ن. (2021). نقد یا نفی ایدئولوژی . ژورنال ایران آکادمیا, (8), 16–25. بازیابی شده از https://journals.iranacademia.com/IAJ/article/view/116