(1)
سلیمانی ک. «فرهنگ زارکی موکریان» و سنت واژه‌نامه‌نویسی. ٰژورنال ایران آکادمیا 2021, 54-66.