(1)
فراهانی ع. رابطه وجود نابرابری و عدم تحقق آزادی در جامعه از نظر روسو. ٰژورنال ایران آکادمیا 2021, 32-40.