(1)
عمران ا.; معینی م. ر. . اقتصاد سیاسی امر دنیوی و امر اخروی: سفر جذاب جنید جمشید و بازار برندهای حلال. ٰژورنال ایران آکادمیا 2021, 42-53.