(1)
عباسی ب. مقایسه قرارداد سلطه در نزد توماس هابز و قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو. ٰژورنال ایران آکادمیا 2021, 20-31.