(1)
ابراهیمی ب. موقعیت اندیشه‌های چزاره بکاریا در میان اندیشه‌های مربوط به حقوق مالکیت و حقوق کیفری. ٰژورنال ایران آکادمیا 2021, 8-19.