(1)
خاکی‌نژاد ر. درک اندیشه انتقادی در پرتو نسبت نقد با عصر جدید. ٰژورنال ایران آکادمیا 2021, 8-15.