(1)
میری آشتیانی ه. آثار و اندیشه‌های هوشنگ پورکریم. ٰژورنال ایران آکادمیا 2021.