(1)
رحمانی تهرانی م. بررسی نقش شبکه اجتماعی اینستاگرام در آگاهی‌بخشی جنسیتی. ٰژورنال ایران آکادمیا 2021, 152-177.