(1)
سلیمانی ک.; اسعدی ب. تاثیر ناسیونالیسم و استعمار بر اسلام‌گرایی. ٰژورنال ایران آکادمیا 2021, 88-117.